PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Osterode“ įsipareigoja atsakingai saugoti Jūsų privatumą ir asmeninius vartotojų duomenis. Šios Privatumo Politikos tikslas yra informuoti Jus apie tai, kokia informacija apie Jus yra renkama, kaip mes galime naudoti tokią informaciją ir kaip tokia informacija gali būti taisoma ar keičiama.

Privatumo Politikos naudojamos sąvokos yra nurodytos šios Privatumo politikos nuostatose ir sąlygose.

Mes naudojame slapukus, siekdami suteikti geriausią įmanomą aptarnavimą mūsų svetainėje. Naudodamiesi mūsų svetaine Jūs sutinkate naudoti mūsų slapukus. Jūs galite nesutikti su slapukų naudojimu, uždrausti ar pašalinti juos iš savo kompiuterio, tačiau tuomet dalis paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

Visi veiksmai atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. 

1.      Bendrosios privatumo politikos nuostatos

1.1. UAB "Osterode" (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo pirkėjų (toliau „Pirkėjai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Pirkėjų  (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Pirkėjai naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat pirkdami prekes ir suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

        2. Naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas - UAB "Osterode" pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 132345660, registruota buveinė Perkūno al. 4A, Kaunas Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

         3. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas.

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateikia, registruodamasis ir (ar) užsakydamas prekes Svetainėje arba pirkdamas prekes kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, (miestas, gatvė, namo numeris (buto numeris – neprivaloma), pašto kodas) el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia papildomai savo iniciatyva, registruodamasis. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.

3.2. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Pirkėjo asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Bendrovės klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su prekių užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Pirkėju, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

            3.3. Tvarkydama ir saugodama Pirkėjo asmens duomenis Bendrovė dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims.  Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

                      4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Bendrovė užtikrina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

           5. Duomenų subjektų teisės

5.1. Pirkėjas turi žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias Bendrovė įgyvendins, gavusi prašymą iš Pirkėjo paštu bei Pirkėjui tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Pirkėjo asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Pirkėju susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Pirkėjas atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti jo asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą, gauti su Pirkėju susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Pirkėjas taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti jo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

            5.2. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Pirkėjas patvirtina supratimą apie tai, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais, Bendrovė negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties. 

            5.3. Su Privatumo politika ir (ar) tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, Bendrovei turi būti pateikiami paštu, siunčiant adresu: Perkūno al. 4A, 44221 KaunasPaklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti formuluojami taip, kad Bendrovė galėtų identifikuoti Pirkėją kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti Pirkėjui atsakymą. Bendrovė Pirkėjo pateiktus paklausimus, pretenzijas ir prašymus stengsis išnagrinėti kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paklausimo ir visos su juo susijusios informacijos gavimo. Pardavėjas nemokamai atsakymą teikia 1 (vieną) kartą per metus.

        6. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

6.1. Tik turėdama Pirkėjo išankstinį sutikimą ir vadovaudamasi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, Bendrovė siųs naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausis dėl esamų paslaugų kokybės.

6.2. Bendrovė tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono nr.

          6.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

       

          6.4. Bendrovė užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

       

          6.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjo surinkti Pirkėjų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie savo Paskyros arba paskutinio Pirkėjo veiksmo (užsakymo pateikimo, Prekės įsigijimo) Samsonite.lt ir Americantourister.lt

          6.6.  Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais.

                   7. Asmens duomenų teikimas

7.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Pirkėjo asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

7.2. Bendrovė gali pateikti Pirkėjo asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko jo asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar jo naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Pirkėjo sutikimu.

7.3. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Pirkėjų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

7.4. Pirkėjo asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

          8. Baigiamosios nuostatos

          8.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia, kad sutinka, kad UAB „Osterode“ tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Bendrovės gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti. Pirkėjas yra  informuotas, kad duomenų gavėjų sąrašas gali keistis. Pirkėjas yra informuotas, kad turi teisę kreiptis į Bendrovę (asmens duomenų tvarkytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

          8.2. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Taisyklių sudėtinė dalis, todėl vartojama sąvoka „Taisyklės“ apims ir Privatumo politiką.

8.3. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. balandžio 11 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Samsonite.lt ir Americantourister.lt